MARCIN WĘGRZYNIAK dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych.

Od stycznia 2010 r. zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Początkowo na stanowisku głównego specjalisty ds. finansowania projektów ze środków UE, a później kierownika projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”. Następnie objął stanowisko kierownika Biura Zarządzania Projektami CSIOZ. W ramach pełnienia tej funkcji odpowiedzialny m.in. za zarządzanie zespołem kierowników projektów informatyzacji w ochronie zdrowia oraz prawidłową realizację portfela projektów CSIOZ, w tym projektów: "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia", „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”, „Budowa Centralnego Rejestru Farmaceutów”, „Budowa systemu do obsługi importu docelowego” czy „Budowa rejestru inVitro”.

Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner, ITIL v3 Foundation, MSP Foundation oraz P3O Foundation.

PAWEŁ MASIARZ zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Dziale Informatyki, gdzie zajmował się administrowaniem systemami medycznym, w szczególności służącymi do przetwarzania i archiwizacji obrazów medycznych w pracowniach diagnostycznych oraz planowania leczenia metodą brachyterapii. Był również liderem Sekcji Systemów Medycznych w Dziale Informatyki, projektując i wdrażając systemy medyczne.

Od 2013 do 2017 zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), początkowo na stanowisku architekta i głównego analityka w Biurze Zarządzania Projektami. W ramach swoich obowiązków pracował nad budową interoperacyjności technicznej (rozwijanie Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, implementacja profili integracyjnych IHE), wykonywał pracę nad budową architektury korporacyjnej SIOZ oraz przełamywał bariery we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych.

Obecnie jako zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych oraz główny architekt, nadzoruje bezpośrednio podległe mu komórki organizacyjne: Wydział Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych i Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych.

Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Practitioner, ITIL Foundation. Współpracuje m.in. z organizacjami: Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie HL7, Polskie Towarzystwo Informatyczne, The International Society for Telemedicine & eHealth.

DR INŻ. KAJETAN WOJSYK zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyk szerokiego zastosowania informatyki w administracji. Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej i zastosowaniami. Doświadczenie w zakresie informatyzacji administracji zdobywał w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Od 1994 roku zajmował się informatyzacją Urzędu Miasta Częstochowy (UMC), pełniąc funkcję informatyka miejskiego. Kierowany przez niego zespół skutecznie wprowadzał do praktyki administracji publicznej rozwiązania informatyczne, nagradzane i stanowiące wzory do naśladowania.

W 2005 roku UMC zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki w kategorii administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej (konkurs „Teleinfo” – pisma profesjonalnych użytkowników informatyki i telekomunikacji). UMC był dwukrotnie finalistą konkursu Lider Informatyki (organizowanego przez tygodnik Computerworld) i laureatem tej nagrody w roku 2007. W tym samym roku UMC zdobył Złotą @ i międzynarodową nagrodę EuroCrest Award.

Nauczyciel akademicki, były pracownik Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Doradca ministra cyfryzacji, pełnomocnik ministra zdrowia ds. otwartości danych publicznych.

Autor wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach i seminariach dotyczących informatyzacji administracji publicznej, współautor 2 wydań "Komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne", "Ochrony danych osobowych medycznych" oraz wielu książek dedykowanych administracji publicznej w obszarze ochrony danych osobowych, dokumentacji elektronicznej i centralnych rejestrów publicznych, autor e-Podręcznika dla administracji publicznej [https://epodrecznik.mac.gov.pl/mediawiki/index.php?title=E-usługa]

WOJCIECH GÓRNIK zastępca dyrektora ds. informacji i współpracy z regionami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Wojciech Górnik, absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku marketing i zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Szkole Głównej Handlowej, Międzynarodowe Studia Podyplomowe w zakresie metod interwencji publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2009-2014 pełnił funkcję kierownika Wydziału Koordynacji i Ewaluacji Programów Współfinansowanych ze Środków UE w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie oprócz zadań związanych z monitoringiem, ewaluacją, analizą wyników kontroli i audytów (w tym wykonywanych przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz Komisję Europejską), na poziomie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny był m.in. za optymalizację i projektowanie procesów w ramach systemu zarządzania i kontroli. W latach 2014-2016 pełnił funkcję kierownika ze strony beneficjenta kluczowego projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”, dotyczącego informatyzacji 23 podmiotów leczniczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu procesami i projektami, przeprowadził także kilkaset kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wykładowca i trener m.in. w Szkole Głównej Handlowej.

DR INŻ. MARCIN WOJCIECHOWSKI Kierownik Działu Teleinformatyki

Od 2006 roku Kierownik Działu Teleinformatyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, aktywnie uczestniczący w kilkunastu projektach informatycznych i telemedycznych o zasięgu lokalnym i krajowym (we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia). Propagator jednolitych standardów wykorzystywanych w szpitalnych systemach informacyjnych. Członek zespołu projektowego i nadzoru budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – jednego z najnowocześniejszych technologicznie obiektów medycznych w Polsce. Dzięki innowacyjnemu i kompleksowemu podejściu do informatyzacji, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne wyszło z usługami elektronicznymi bezpośrednio do pacjentów, umożliwiając elektroniczną rejestrację, sprawdzenie dostępności dokumentacji medycznej do odbioru czy elektroniczny odbiór wyników badań laboratoryjnych.

Finalista konkursu CIO 2013 i Lider Informatyki 2015, nominowany w 2017 r. do nagrody im. Marka Cara. Dzięki jego zaangażowaniu Uniwersyteckie Centrum Kliniczne otrzymało w 2014 roku nagrodę „Innowacyjny Szpital”.
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, uzyskał stopień doktora inżyniera z wyróżnieniem w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, specjalizując się w komputerowym modelowaniu molekularnym leków przeciwnowotworowych w interakcji z białkami i DNA.

JAROSŁAW PUDZIANOWSKI Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Magister inżynier (automatyka przemysłowa z robotyką) od ponad 20 lat zajmujący się informatyka śledczą i bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem kryzysowym i ciągłością działania.
Od 2015 zatrudniony w CSIOZ na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora CSIOZ do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni a dodatkowo od 2016 roku Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Ochrony Informacji niejawnych.
2013—2015 – współzałożyciel centrum certyfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego Eurocert, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Inspektor Bezpieczeństwa
2011 - 2013 – Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa i Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Varion Data Center w Warszawie,

ZUZANNA MARIA KOSAKOWSKA Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w CSIOZ oraz współautor Rekomendacji CSIOZ w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

KONRAD SULEJ starszy analityk w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyplom uzyskał w 2008 r. W latach 2010– 2011 był słuchaczem studiów podyplomowych z Psychoonkologii.
Karierę zawodową rozpoczął w 2008 r. w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie, gdzie zajmował się procesem doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Od listopada 2015 zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w Biurze Zarządzania Projektami. W ramach powierzonych obowiązków zajmował się budową systemów informatycznych objętych projektem P4, w tym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, Systemu Monitorowania Zagrożeń
Obecnie pracuje na stanowisku starszy analityk w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

DR N. O ZDR. INŻ. JACEK KRYŚ Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2016 uzyskał stopień doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy analizującej przyczyny oraz ekonomiczne konsekwencje rehospitalizacji.

Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w Wojskowym Instytucie Informatyki
w Warszawie. Autor wielu rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie jednostek ochrony zdrowia, przedsiębiorstw i instytucji wojskowych. W latach 2005-2010 pracował w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, kierując samodzielną sekcją informatyki, w ramach której opracowano i wdrożono wiele rozwiązań organizacyjno
-informatycznych usprawniających pracę szpitala. W szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A Jurasza rozpoczął pracę 1 września 2010 r., obejmując stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i Logistyki. W ramach swoich obowiązków koordynował pracę Działu Informatyki, wdrażając m.in. autorski, kompleksowy i zintegrowany system informatyczny do zarządzania placówką medyczną we wszystkich aspektach jej funkcjonowania - od rejestracji, przez dokumentację medyczną, rozliczenia z płatnikami, analizy medyczne i finansowe po
e-usługi dla pacjentów, takie jak rejestracja internetowa i przypomnienia SMS-owe
o wizytach w poradni.

Od kilkunastu lat zaangażowany jest w poszukiwanie i wdrażanie efektywnych rozwiązań, służących poprawie jakości zarządzania placówkami ochrony zdrowia. W swojej codziennej pracy umiejętnie wykorzystuje dotychczasowe doświadczenie i przygotowanie zawodowe, łącząc je z pracą naukową i dydaktyczną na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

MGR INŻ. MARCIN ZIÓŁKOWSKI Kierownik Sekcji Utrzymania i Rozwoju Systemów Informatycznych

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno
-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
W 2010 roku rozpoczął pracę w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza
w Bydgoszczy dołączając do zespołu informatyków i programistów, odpowiedzialnego
za wdrożenie w szpitalu elektronicznej dokumentacji medycznej. Od 2012 roku kieruje pracami Sekcji, która stworzyła, wdrożyła i stale rozwija indywidulany autorski system klasy HIS.

MGR INŻ. MAGDALENA MARCINIAK Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie w zakresie inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związana z przygotowaniem i realizacją dużych inwestycji liniowych i kubaturowych oraz technologicznych, w znacznej części finansowanych ze środków UE. Ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A Jurasza w Bydgoszczy związana od 1 marca 2014 r.

AGNIESZKA SKOWERSKA Kierownik działu merytorycznego

magister pielęgniarstwa, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego z 25 lat stażem pracy zawodowej.
Aktualnie Kierownik Działu Merytorycznego Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

DAGMARA NIEMCZYK Główny Specjalista, Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

ekspert, doradca, trener w zakresie informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, organizacji pracy w e-Urzędzie, skutecznego wdrażania systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, systemów dziedzinowych do realizacji rejestrów publicznych oraz kluczowych obszarów związanych z zarządzaniem ochroną zdrowia.
W przeszłości pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, Urzędu Miasta Częstochowy, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz TiMSI Sp. z o.o.
Obecnie pracuje w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy realizacji projektów informatycznych mających na celu szerokie wykorzystanie danych rejestrowych na potrzeby Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie analizy biznesowej na potrzeby modelowania systemu informacyjnego, a także warsztatów doskonalących techniki trenerskie.
Posiada certyfikaty Prince2 Foundation oraz P3O.
Członek zarządu Stowarzyszenia Archiwizjoner, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

RAFAŁ FABRY ABI i Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji

absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. ABI i Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Informacji w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. ABI Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (PL – ACS). Specjalista ds. Public Relations. Certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością, systemów zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROMAN RADOMSKI prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

Doradca w zakresie systemów informatycznych w ochronie zdrowia i badań klinicznych z ponad 15-letnim doświadczeniem biznesowym. Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej. Certyfikowany przez HL7 International specjalista HL7® CDA™ oraz HL7® V3 RIM.

ADAM KONKA Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

MBA; menedżer; Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia - jednostki naukowo-badawczo-wdrożeniowej zajmującej się miedzy innymi tworzeniem rozwiązań telemedycznych w oparciu o współpracę z naukowcami-lekarzami-partnerami technologiczno-biznesowymi; w swoim dorobku zawodowym odpowiada za zarządzanie złożonymi projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił funkcje: Koordynatora Projektów, Kierownika Projektów, Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu, Prezesa Zarządu, Eksperta ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Doradcy Ministra Zdrowia ds. Zarządzania i Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. W ramach projektów realizowanych w strukturach którymi zarządzał, były i są Projekty finansowane ze środków: Budżetu Centralnego/UE/PARP/NCBiR/NCN. Projekty-Przedsięwzięcia za które był odpowiedzialny uzyskiwały następujące tytuły-wyróżnienia: „Złoty Medal Europejski” – nagroda UE w roku 2006 r.; „Lider Przedsiębiorczości Roku 2009”; „Krajowy Lider Innowacji – 2009”; „Innowator Mazowsza – 2010”; „Lider Śląskiej Medycyny 2016”; „Innowator Śląska 2016”; „Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017”.

MARIUSZ BAK Technik Informatyk, Administrator Systemu Informatycznego

Programista i architekt systemów informatycznych. Od 15 lat pracownik Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Zajmujący się tematyką bezpieczeństwa informacji, infrastrukturą serwerową oraz sieciową. Od 2016 roku Administrator Systemu Informatycznego Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS.

WOJCIECH STEFANOWICZ kierownik projektu

Absolwent Politechniki Gdańskiej, wydział: Informatyki Elektroniki i Telekomunikacja, kierunek: telekomunikacja, specjalność: Systemy i sieci telekomunikacyjne. Od 2008 r. odpowiadał za utrzymanie systemów informatycznych oraz produkcję oprogramowania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2016 r. rozpoczął prace w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, obecnie na stanowisku Kierownika Projektu P4.

PIOTR NAJBUK

Lekarz, prawnik, ekonomista. Inicjator i wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych będącej pierwszą organizacją pracodawców branży dronowej w Polsce. Lider zespołu Healthcare największej polskiej niezależnej kancelarii prawnej (DZP sp.k.). W swojej pracy zajmuje się doradztwem prawnym, w tym doradztwem regulacyjnym w obszarze ochrony zdrowia oraz nowych technologii. Piotr jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania kodeksu branżowego ds. przetwarzania danych medycznych, o którym mowa w art. 40 RODO. Pracował również m.in. nad zmianami systemowymi dotyczącymi telemedycyny, outsourcingu danych medycznych, pakietu onkologicznego. W ramach realizowanych projektów regulacyjnych Piotr współpracował m.in. z CSIOZ, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rozwoju.

Piotr jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, a także Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej.
Piotr jest doktorantem w Szkole Głównej Handlowej, stypendystą I edycji Liderów Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi, prelegentem i panelistą krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących sektora ochrony zdrowia i nowych technologii, autorem kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim. Piotr jest laureatem nagrody specjalnej konkursu "Rising Stars - Prawnicy Jutra 2017".